ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ផលិតផលអេឡិចត្រូនិចឆ្លងកាត់ព្រំដែនឆ្នាំ ២០២០

ម៉ុនណារីបានធ្វើសន្និសិទបង្ហាញផលិតផលថ្មីមួយនៅទីក្រុងសិនជិនដែលក្នុងនោះផលិតផលថ្មីចំនួន ៤ ត្រូវបានចេញផ្សាយហើយអតិថិជនជាង ២០០ នាក់បានចូលរួមក្នុងសន្និសិទនេះ។ នឹងត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងហាងក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអតិថិជនបរទេសក៏អាចទិញផលិតផលថ្មីរបស់យើងផងដែរ។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ២២-២០២០