ការប្រជុំទៀងទាត់ឆ្នាំ ២០២០ របស់សមាគមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចឆ្លងកាត់ណានឆាង

ប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីស្វាគមន៍សមាជិកថ្មី។ លោកហួងយូអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុនណានឆាងមុន្នីរីឧស្សាហកម្មខូអិលធីឌីនិងជាប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចណានឆាងបានប្រគល់សមាជិកថ្មី ៣ រូប។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា -២០-២០២០